http://www.medlinks.ru/article.php?sid=55266
http://scienceblog.ru/2014/01/19/poleznost-multivitamin-silno-preuvelichena/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed: Scienceblogru (ScienceBlog.Ru)
http://mednovelty.ru/content/oncology_a … logy/5012/
http://health.mail.ru/news/216149/
http://www.medlinks.ru/article.php?sid=57925
http://nazdorowie.ru/muzhskoe-zdorove/2 … hchin.html
http://www.medpulse.ru/health/15411.html
http://health.mail.ru/news/222012/
http://krsk.sibnovosti.ru/weird_science … sti-k-raku
http://deita.ru/news/society/24.03.2014 … nkologii-/